Vizija

CIMO - centar za istraživanje mode i odijevanja vidi sebe kao aktivnog moderatora u procesu istraživanja, prezentiranja rezultata, ali i aktivnog sudionika modno – odjevne kulture kao značajnog dijela vizualne stvarnosti.

Ovo područje, danas prepoznato od kulturalnih i vizualnih studija kao bogato interdisciplinarno područje kulturalne prakse, predstavlja u isto vrijeme i istraživački i kreativni materijal za kreativne industrije kao mosta  između znanosti i kreativnog djelovanje radi razmjene i integracije saznanja i rezultata  u širi europski prostor.

CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja želi biti prepoznat kao relevantna nezavisna udruga zahvaljujući svojim konkretnim projektima koji, osim kulturalnog doprinosa, donose pomak od tradicionalnog shvaćanja mode kao sustava moći u ime kulturalne protežnosti na sveopće odijevanje svih dionika ove ekonomske i kulturalne potrebe ( osobe starije dobi, osobe socijalne isključenosti, ne-modne zajednice, i sl. ).

Osim socijalne osjetljivosti, CIMO njeguje i podržava pojedinačne kreativne napore koji stoje nasuprot fenomenu banalne pomodnosti kao načina utjecaja na lokalnu i širu društvenu zajednicu.

CIMO želi biti prepoznat kao glasnik istraživanja, problematiziranja i posljedičnog djelovanja na promjenu percepcije i prakse djelovanja modnog sistema u korist razvijanja kritičkog diskursa sukladnog najnovijim kulturalnim tendencijama u svijetu.