Sonja Briski Uzelac: Retorika foto-slike u funkciji vizualne komunikacije i kanonizacije ideološke matrice identiteta maskulinosti, 2014.Uniforma, 1946.

Retorika foto-slike u funkciji vizualne komunikacije i kanonizacije ideološke matrice identiteta maskulinosti

Sonja Briski Uzelac

 

Fotografija kao udarni medij vizualne komunikacije svojom je multipliciranom i estetiziranom slikom bila idealno sredstvo artikulacije, proizvodnje i reprezentacije ideološkog koncepta „novog čovjeka“ u izgradnji jugoslavenskog socijalizma. Fotografska reprezentacija i retorika foto-slike ne odražava naprosto realnost nego stvara „fotogenične slike“ modela te realnosti, kojim se podržava mit o progresu kao „historijskom zadatku“. Stoga čitanje ovih slika (raz)otkriva „uljepšani“ realizam kao foto-realizam, jer je u medijskoj prirodi same fotografije (krupan kadar, postupci montaže, sukob planova, vizure i sl.) da funkcionira na način pars pro toto. Njena ideološka instrumentalizacija time dobiva  prosvjetne, obrazovne, pragmatične i ine uloge („preodgoja“) u procesu translacije „socijalističkog humanizma“ u svakodnevnu praksu. Kodiranost foto-slika kao obrazaca kolektivne prakse može se pratiti na različitim oblicima njihove upotrebe u vizualnoj i ideološkoj kanonizaciji, pa tako i u konstrukciji muškog identiteta koji se gradio kao ikonički znak muške moći preko tijela, odijela i izgleda. Stoga je foto-slika najprije artikulirana kao informativna i reprezentativna a potom kao estetska. Međutim, u ogromnoj većini primjera ona je izuzetno estetski senzibilizirana u autentičnoj maniri vizualne kulture modernizma. Premda je ona u funkciji stereotipizacije (stvaranja stereotipa muškosti: misija, snaga, zdravlje, muška ''ljepota'' koji kanoniziraju „muške“ tipove: funkcionar, vojnik, sportaš, brigadir), odjevni kôd je brižljivo prisutan, poput „muškog manifesta“ koji destilira stvarnu sliku izgleda. 

 

Ključne riječi: medij fotografije, fotografska reprezentacija, ideologija socijalizma, mitska retorika foto-slike, stereotipi muškosti

 

* cjelovit tekst dostupan na zahtjev.

* Znanstveno – istraživački projekt  Muški manifest pokrenuo je CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja 2014. g. kada je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH (2014.– 2019.).

* Tekst je pod naslovomRetorika foto-slike u funkciji vizualne komunikacije i kanonizacije ideološke matrice identiteta maskulinosti prezentiran 2. 10. 2015. kao saopćenje na Konferenciji: Socijalizam na klupi / Socialism on the Bench, Drugi međunarodni znanstveni skup: Socijalizam na klupi: Socijalizam: izgradnja i razgradnja, Pula, 1. – 3-10.2015., 

http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/socnaklupi2015_KNJIGA_SAZETAKA.pdf

 Objavljena obimnija verzija teksta: Sonja Briski Uzelac, ''Geoepistemološka kritika slike, u: Nataša Lah, Krešimir Purgar, Nove kritike slike, Rijeka, Filozofski fakultet, 2020., strana 51 – 84.

* Fotografija: privatni arhiv t.v.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.

 

 

             Uniforma, 1946.